İmar Barışı

İMAR BARIŞI NEDİR?

 • İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesiyle imar sorunlarının çözülmesidir.

 

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

 • İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

 

YAPI KAYIT BELGESİ İMAR HAKKI SAĞLAR MI?

 • Yapı Kayıt Belgesi, imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
 • Yapı Kayıt Belgesi, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK?

 • Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda % 3, ticari kullanımlarda ise % 5 olacak şekilde hesaplanacaktır.

 

İMAR BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK?

 • 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

 

HANGİ YAPILAR İMAR BARIŞINDAN FAYDALANAMAYACAK?

 • Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar,
 • Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda (Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler) bulunan yapılar kapsamın dışındadır.

 

HAZİNE TAŞINMAZI ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN YAPILAR İMAR BARIŞINDAN FAYDALANABİLECEK Mİ?

 • Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek

 

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

 

 • İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.
 • Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.
 • İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.
 • Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

 

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?

 • İskân alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.
  • Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.
  • Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

 

HAZİNE TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ YAPILARIN DURUMU?

 • Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

 

MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?

 • Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır.
 • Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir.
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunacaktır.

 

 MÜRACAATLAR İÇİN SON TARİH NEDİR?

 • Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.

 

SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?

 • Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir.
 • Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir.

 

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

 • Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.
 • Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

 

ELİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME TARAFINDAN İMAR BARIŞI İLGİLİ VERİLEBİLECEK HİZMETLER NELERDİR?

 

Bu hizmetleri 4 ana başlık altında detaylandırabiliriz:

 

 1. Ön tespit çalışması;
 • İmar Barışına konu olacak gayrimenkulün mahallinde incelenmesi ve ölçümlerinin yapılması,
 • Mahallinde yapılan tespitler ile ilgili belediyedeki imar müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü eğer varsa diğer resmî kurumlardaki arşiv dosyalarınızın incelenerek konu gayrimenkulün imar barışına uygunluğunun ön tespiti.

 

 1. Yapı sahibinin vereceği beyan için gerekli bilgilerin doğru olarak hazırlanması;
 • Bu tespitler ışığında yapı kayıt belgesinin başvurusunun yapılması aşamasında gayrimenkule ilişkin beyan edilecek alanların ve diğer bilgilerin doğru olarak tespit edilmesi (yapı sahibinin iletişim bilgileri, gayrimenkulün adresi, alanları, yapıdaki birimlerin sayısı, emlak vergi birim değeri, arsa alanı, yapı sınıfı, imar mevzuatına aykırılığın doğru bir şekilde tarifi ve aykırılığı gösteren görsellerin hazırlanması),
 • Ve sonraki süreçlerde hukuki bir sorun yaşamamanız adına gerekli işlemlerin takibi,

 

 1. Yapı Kayıt Belgesi alınması için E-Devlet Başvurusunun Yapılması Danışmanlığı;
 • Gayrimenkul imar barışına uygunsa yapı kayıt belgesi alınması için e-devlet sistemi üzerinden başvuruların yapılması (yapı sahibinin iletişim bilgileri, gayrimenkulün adresi, ada ve parsel bilgileri, alanları, yapıdaki birimlerin sayısı, emlak vergi birim değeri, arsa alanı, yapı sınıfı, imar mevzuatına aykırılığının anlaşılır şekilde tarif edilmesi ile yapıyı ve aykırılıkları gösteren görsellerin sisteme yüklenmesi işlemlerini gerçekleştirilmesi)

 

İmar Barışı ile ilgili linkler;

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Bilgilendirme Broşürü;

http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/brosur-20180603111057.pdf

 

 

e-Devlet Kapısı Müracaat Kılavuzu

http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/imar-barisi19-haz-ran-20180619131600.pdf

 

 

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

https://imarbarisi.csb.gov.tr/yapi-kayit-belgesi-verilmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-i-86171